به سلامتی اونهائی که دوست دارم رو درک می کنند  اونو به حساب کمبودهات نمی ذارن . . .