دلار که گرون شد پلیس ارز راه انداختن سکه گرون شد پلیس طلا فک کنم تا چن روز دیگه پليس گندم و برنج و نخود لوبيا و نون هم راه بیفته