اولین مردمان دنیا که کمتر از همه کار کردند اما بیشتر از همه عجله داشتند و تندتر از همه رانندگی می کردند، ایرانیان بودند!#نمودی از تمدن دوهزاروپانصد ساله /قسمت هشتم