مرده شب خونه نمیاد فرداش زنش میپرسه کجا بودی

میگه پیش دوستم

زنه زنگ می زنه به ده تا از دوستاش

8 تا میگن اینجا بوده

2تا میگن هنوز اینجاست !