دیپلماتها رسیدن الان فرودگاه امام ! دسته گل انداختن گردنشون انگار که فیلان غول رو شکوندن !