چرا همه دخترای ايراني اول میگن اصن رقص بلد نيستن ولی وختی بلند میشن برقصن باید با گازاشک آور و باتوم نشوندشون؟ #سئوالات ایرانی بی جواب