علت علمی زگیل، آب ریختن روی گربه می‌باشد #گلواژه و عقاید ایرانیان