باهر کسی که به یکسری اصناف خاص وابسته باشه از جمله بوتیکی و مداح و پلاکارد نویسی و تابلو سازی و مشاغل مربوط به موبایل #مخالفم