مشت کوبیدن مکرر و محکم بر در آسانسور باعث افزایش سرعت و رفع توقف آن می‌شود #گلواژه و عقاید ایرانیان