منو هر وخ از کلاس می انداختن بیرون می رفتم قاطی زنگ ورزشیا ورزش کسی هم نمی فهمید کلی هم حال میداد