ناگهان پیدا شو
دست به سوی ما دراز کن و
نجاتمان بده.

ژاک پره‌ور