سریع نوشیدن و زیاد نوشیدن مشروب، نشانه‌ی اوج کارکشتگی و اینکارگی است #گلواژه و عقاید ایرانیان