تو اتاق نمونه گیری آزمایشگاه به مریضه میگم : سابقه بیماری خاصی داری ، میگه :

  واسه صحت جوابای آزمایشم میپرسی؟ 
میگم پـَـ نـَـ پـَـ خواستم بدونم اگه واقعا مریضی سر نماز