با هر کسی که بخاطر موقعیت شغلی ، در عین بی‌اعتقادی، با کمال میل چادر سرش می‌کنه #مخالفم