هر دختر تر و تمیزی که کنار خیابان منتظر تاکسی باشد، حتماً وضعش خراب است #گلواژه و عقاید ایرانیان