دوتایی‌بودن یا ممکن است نتیجه‌ی تنهایی و افسردگی باشد، یا ممکن است خودش مسبب افسردگی و تنهایی باشد