به تو چه!جمله است کارا و هدمند برا الگوی مصرف در مقابل مخ خوردنها و فک زدن های بی خودی جماعت دورو بر امتحان کنید ماکیفیت آنرا تضمین می کنیم