اگر دوتایی باشند و یکی از دوتا تنها باشد، یا جنگ می‌کنندیاهر دو برنده می‌شوند، یاهر دو بازنده، نمی‌شه فقط یکی از دوتا برنده یا بازنده شود