روکش پلاستیکی یا همون بقول هموطنان مشمبایی صندلی ماشین نو را باید تا وقتی خودش جر وا جر شود نگه داشت #گلواژه و عقاید ایرانیان