وقتی باطری کنترل تلویزیون تموم بشه اگه محکم تر فشار بدی دکمه هاشو کار میکنه #گلواژه و عقاید ایرانیان