اگر دوتایی باشند و هر دو تنها باشند،یاجهل مرکب است و به اجزای خودشان تجزیه می‌شوندیا منفی در منفی، که هرچند مثبت نمی‌شود ولی خو زیر یک سقفن