با هر کسی که به نحوی شغلی مرتبط با دین داشته باشه مثه «کاهن» های ادیان مختلف. آسمانی وغیر آسمانی هم نداره #مخالفم