اي كه از كوچه‌ي معشوقه‌ي ما مي گذري... براي شما برنامه‌ريزيِ ويژه‌اي در نظر گرفتيم!