دل گـشـا.
رگـبـار مـِی زن.
واكِـشـان در سيـل مسـتـی.