در زندگی کارهایی هست که ربطی به جمله‌ی اول بوف کور نداره کلن !