مـحـراب. که البته کلمه‌ی مورد نظر مهراب می‌باشد که از اسامی شاهنامه است #گلواژه و عقاید ایرانیان