من تا حالا همچین شاگردایی نداشتم # اینو همیشه همه معلما یادتونه می گفتند !