رابطه‌ بین تنهایی وافسردگی ودوتایی‌ فقط به کمک انتگرال فورمولیزه می‌شود یادتان هس معلما برای هر سوالی که بلدنبودن،دلایل انتگرالی می‌آوردند