با هم‌خدمتی و هم خونه و هم خرج و حومه مخالفم #مخالفم