نقشـت : مـاه
جسـمم : آب
بي‌وزن و سبك ، در بَرَمي
.