حرارت بیرون را روی بیست و هشت درجه سلیوس تنظیم کنید