مجروح حادثه سرقت در روستای "باباکمال" بخش دینور جان سپرد ! ینی چی اونوقت ؟