عرض کنم خدمتتان که دقایقی پیش طی یک حرکت انتحاری پاچه یکیو گرفتم