محمد خاتمی در نشریه‌اش دقیقا همانند سخنرانی اش هر بار همان مطالب را منتشر می‌کند ! یه بار بخرید کافیه