عاقا من الان که عادت دارم روزی سه چار ساعت فقط بخوابم پوستم خراب شده ینی ؟ خودم که خراب نیستم ؟