در زندگی لحظاتی هست که هست و هیچ کاری‌ش هم نمی‌شه کرد و شلوغ هم نکن برو رد کارت