دوستانی که هی میگن بیائید تو خط امام من تحقیق کردم خط امام رو پیدا کردم،خط امام اوین خاوران بوده ظاهرا کاسبیش هم خوب بوده اون زمان براامام