کشیدن آب نخاع یک عملیات بسیار مهلک و مرگ‌آفرین است که باعث خالی‌شدن کمر و ناتوانی جنسی در آینده می‌شود #گلواژه و عقاید ایرانیان