پشت سر هر مرد موفق یک جوش سر سیاه هست که باید چلاندش