نوری‌زاد: «در نامه به دخترم از چارلی چاپلین تقلید نکردم.»