عبارت صد در هزار که با تاکید فراوان گفته شود، خیلی بزرگتر از صد در صد است #گلواژه و عقاید ایرانیان