شهرام شب‌پره و مجید قناد (دوس پسر قلقلی) و محمود دینی (آیینه عبرت) برادر هستند #گلواژه و عقاید ایرانیان