کمپین درخواست از آتش نشانی جهت جمع آوری 290 یابو از بهارستان# ایده برا کمپین