فلسفه‌اي تقليل‌گرا ؛ هر شيء غيرضروري و زنده را ؛ از منظره حذف كرده است