دوستم میگه امروز چندمه ؟ میگم دهم ، میگه دهم آذر؟
پـَـ نـَـ پـَـ امروز یکم فروردینه ،

  عیدت مبارک عمو جان بیا یه بوس بده