چرا پسره فكر مي‌كنه اگه خط ريشش رو در حدّ چوب كبريت باريك كنه، از چهره‌ي ريكي مارتين‌تري برخوردار خواهد شد؟ #سئوالات ایرانی بی جواب