و عینی المتکاثر و برقی الوجود و دستی الغیوب ! در آخر به دست ایشون اشاره میشود #حدیث سید خراسانی