رو نـمـا.
شـو نـقـره‌ی شـب.
كُـن مـرا شـيـدای شـعـرت.