دسته بندی نیروهای سیاسی در بیست سال آینده : اصول گرا ، سوسول گرا ، لولو گرا ، شومبول طلا