با هر کسی که به هر مناسبت عمومی غیر از مرگ کس و کار خودش لباس مشکی بپوشه و نیز هرکسی که می‌گه تیپ فقط مشکی #مخالفم